Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszik, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon   keresztül. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének  aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg az Adatkezelővel.

Az alábbi információkat adja meg Ön nekünk példának okáért:

 • Gréta főzőiskola fiókjának létrehozásakor/hírlevelére történő feliratkozása esetén, Ön továbbítja az Adatkezelő részére e-mail címét, vezeték- és keresztnevét
 • Emellett a további információt is megadhat úgy mint: születési idő, szállítási cím, bankkártya adatok.
 • Rendelése leadásakor Ön információt ad meg az Adatkezelőnek a megvásárolni kívánt termékről, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

Annak érdekében, hogy fokozzuk és még személyesebbé tegyük a felhasználói élményt, ajánlatainkat pedig esetlegesen az Ön preferenciái szerint egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatási során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthet és feldolgozhat az Adatkezelő. A regisztráció és hírlevélre történő feliratkozás előfeltétele a vásárló 16. betöltött életéve.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

 • Az Adatszolgáltató általi szolgáltatások nyújtásához Ön számára: ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket amennyiben alkalmazandók:
 1. Felhasználói fiók létrehozása és kezelése az Adatkezelő felületén
 2. Hírlevélre történő feliratkozás az Adatkezelő felületén
 3. Megrendelések feldolgozása, ideértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is.
 4. Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése
 5. Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
 6. Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az Adatkezelő által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, vagy egy adott rendeléssel az Önök által az Adatkezelő felé intézett kérdések megválaszolása
 • Marketing tevékenységekhez
 1. A folyamatos tájékoztatás érdekében az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos legfrisebb híreinkről való tájékoztatás; Ennek érdekében bizonyos időszakonként általános és tematikus hírlevelek küldése Önnek.

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása esetek többségében az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adataihoz kizárólagosan az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó szervezet férhet hozzá, személyes adatait nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Hogyan védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Személyes adatainak biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatolja az Adatkezelő. Személyes adatait biztonságos szervereken tárolja az Adatkezelő, és biztosítja Önt afelől, hogy személyes adatai a legmodernebb titkosítási algoritmusok által védettek.

Az Ön jogai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, az Adatkezelő nyilvántartásába tévesen szereplő adatok helyesbítését, mindemelett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Jogában áll, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek joga van személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, illetve adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A jogaival kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot. Jogai érvényesítéséhez a lentebb megtalálható elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Olvassa el az alábbi pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

Azonosítás: A személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan veszi az Adatkezelő, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Gréta Főzőiskola hírlevélhez/fiókjához tartozó e-mail címről küldje. Ha esetlegesen más e-mail címről lép kapcsolatba az Adatkezelővel, abban az esetben fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy a személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

Válaszadási határidő: Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszol az Adatkezelő, kivéve, ha kérésében megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben a válasz maximum három hónapot vehet igénybe. Amennyiben a válaszadásra egy hónapnál hosszabb időre van szüksége az Adatkezelőnek, azt mindenképp jelzi Önnek.

Harmadik fél joga: Nem köteles az Adatkezelő kérése megválaszolására, amennyiben kérésében megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany megsértését vonná maga után

Hozzáféréshez való jog : Kérheti tőlünk, hogy másolati példányt biztosítsunk az adatkezelés tárgyát alkotó személyes adatiról, valamint további tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő az Ön személyes adataira vonatkozóan.

Helyesbítéshez való jog: Kérheti, hogy helyesbítsük, illetve kiegészítsük az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatait. A tévesen szereplő adat(ok) helyesbítése előtt az Adatkezelőnek joga van megvizsgálni az érintett adatok valósságát, illetve pontosságát.

Törléshez való jog: Személyes adatait a hírlevéről történő leiratkozás/profilja megszűntetése után nem tároljuk. Személyes adatának törlését kérheti, kizárólag abban az esetben,
– ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, vagy ha személyes adatait jogtalanul kezelte az Adatkezelő.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra, vagy ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, vagy ha az érintett adat mér nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme kizárja, vagy ha tiltakozáshoz való jogával élt, és az Adatkezelő az eljárásának jogszerűségének vizsgálata nem zárult még le.

Tiltakozáshoz való jog: Az Ön saját helyzetéből adódó okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai az Adatkezelő üzleti érdekeivel szemben ezt kívánjak meg. Indoklás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, ilyen esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszűntetjük.

Adatfeldolgozók

 • A számlák kiállításához a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft. ; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b ) rendszerét használjuk;
 • A szerverszolgáltatást a Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) nyújtja;
 • A megrendelő űrlapok által leadott megrendelésekhez a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) rendszerét használjuk;

Egyéb adatkezelők

Online bankkártyás fizetés esetén automatikusan átirányítunk a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/) oldalára.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevélről történő leiratkozást/ profil megszűntetést követően haladéktalanul töröljük személyes adatait.
 1. Adatbiztonság az adatkezelés során: Adatkezelő és Adatfeldolgozó különböző technikai és

szervezési intézkedésekkel biztosítja az adatkezelések során az adatbiztonság követelményeit.

 1. Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül –, közérthető formában, írásban megadni a választ.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:
  • panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
  • bírósághoz fordulni.
  • fentebb említett jogérvényesítési lehetőségek
 2. Egyéb tájékoztató elemek: A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat.